Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Kryesia

Kryesia përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë :
Kryetari
Nënkryetari

Sekretari i Përgjithshëm

Një përfaqësues për Arsimin Parashkollor, Fillor e i Mesëm i Ultë

Një nga Arsimi i Mesëm i Lartë

Një nga Arsimi Universitar dhe

Një nga Kultura

 

 

Butoni posht