Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK

 

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera.
-Bashkëpunon në parimet e barazisë, reciprocitetit dhe solidaritetit të punës me sindikatat e tjera në vend dhe jashtë vendit, si dhe me organizatat ndërkombëtare të sindikatave simotra në përputhje me angazhimet e tyre programore.
-SBASHK-u, përbëhet nga anëtarësia e të punësuarve në lëmin e arsimit,shkencës e kulturës në Republikën e Kosovës, të regjistruar vullnetarisht; si në institucionet publike, private dhe të tjera, parashkollor,fillor, të mesëm të ulët , të mesëm të lartë,arsimi special , universitar, dhe shtëpitë e studentëve, si dhe subjekteve të tjera që lidhen me arsimin.
-SBASHK-u , në përputhje me interesat e anëtarësisë, vullnetarisht bashkohet dhe përkrahë aktivitete të tjera sindikale qe organizohen nga Federatat dhe Konfederatat Sindikale të Republikës së Kosovës për kryerjen më efikase, përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të përbashkëta dhe të përgjithshme të të gjithë të punësuarve.
-SBASHK-u bashkëpunon direkt me sindikatat në aktivitete sindikale në Republikën e Kosovës në mënyrë që me sukses t'i adresojë çështjet me interes të përbashkët.
-SBASHK-u me sindikatat e tjera mund të hyjë në aleanca, të lobojnë, bashkëpunojnë me sindikatat përkatëse dhe sindikatat ndërkombëtare në mënyrë që të kontribuon në zhvillimin dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar.
-Bashkëpunon me Sindikatat Ndërkombëtare të Arsimit dhe sindikatat tjera në mënyrë të drejtpërdrejtë ose përmes Internacionales së Arsimit (EI) ,anëtare e së cilës është.

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

Gazeta Vjetore 2023

sbashk2023

 

 

 

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook