Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Informatë për anëtarësinë e SBASHK-ut

logoPrishtinë,11.01.2022

Të nderuar kryetarë të Kuvendeve të Sindikatës së nivelit komunal e të Universiteteve, të nderuar kryetarë të shoqatave dhe Ju anëtarë të nderuar po afrohet data e mbajtjes së Kongresit dhe prandaj njëra nga çështjet me rëndësi është debati dhe kontributi Juaj për ndryshimet në Statutin e SBASHK-ut me qëllim që ai të jetë sa më përmbajtjesor dhe të jep përgjigje të qarta në të gjitha çështjet e aktivitetit sindikal.
Presim angazhimin dhe kontributin tuaj duke dhënë propozime konkrete, të cilat do të adresohen në SBASHK deri më 13 shkurt përmes kryetarëve të nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve.
Statutin aktual e keni të botuar në ueb faqen tonë: http://sbashk-rks.org/STATUTI_2018.pdf.
Propozimet e arritura deri më 13 shkurt do të merren në shqyrtim nga Komisioni Statutar i SBASHK-ut dhe pastaj ata do të dalin para Kongresit me propozimet e arsyeshme e që kontribuojnë që Statuti të jetë edhe më i plotë e më përmbajtjesor.

 

Butoni posht