Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Kryesia

Kryesia përbëhet nga 9 (nëntë) anëtarë :
Kryetari
Dy nënkryetarë

Sekretari i Përgjithshëm

Dy përfaqësues për Arsimin Parashkollor, Fillor e i Mesëm i Ultë

Një nga Arsimi i Mesëm

Një nga Arsimi Universitar dhe

Një nga Kultura

 

 

Butoni posht