Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Punëtorët e arsimit të përkushtuar në realizimin e misionit të tyre

Punëtorët e arsimit të përkushtuar në realizimin e misionit të tyre

Prishtinë, 30.03.2020 Të gjendur në një situatë të re nga 11 marsi e këndej punëtorët e arsimit...

Mobilizim i plotë i SBASHK-ut për mësimin nga largësia

Mobilizim i plotë i SBASHK-ut për mësimin nga largësia

Prishtinë, 23.03.2020 Stafi qendror i SBASHK-ut, Kryesia bashkë me kryetarët e nivelit komunal...

Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

Prishtinë, 19.03.2020Anëtarë të nderuar situata nëpër të cilën po kalon Kosova dhe e tërë bota në...

Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

Prishtinë, 19.03.2020Anëtarë të nderuar situata nëpër të cilën po kalon Kosova dhe e tërë bota në...

Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

Prishtinë, 19.03.2020Anëtarë të nderuar situata nëpër të cilën po kalon Kosova dhe e tërë bota në...

 • Punëtorët e arsimit të përkushtuar në realizimin e misionit të tyre

  Punëtorët e arsimit të përkushtuar në realizimin e misionit të tyre

  E hanë, 30 Mars 2020 10:34
 • Mobilizim i plotë i SBASHK-ut për mësimin nga largësia

  Mobilizim i plotë i SBASHK-ut për mësimin nga largësia

  E hanë, 23 Mars 2020 14:37
 • Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

  Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

  E enjte, 19 Mars 2020 18:08
 • Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

  Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

  E enjte, 19 Mars 2020 18:07
 • Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

  Apel publik i SBASHK-ut drejtuar anëtarësisë

  E enjte, 19 Mars 2020 18:07

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht